.blog .entry-title { display: block; }

Podmínky a pravidla

Poslední aktualizace: 2020-03-01

1. Úvod

Vítejte na stránkách společnosti Oppido Technologies s.r.o. ("Společnost", "my", "naše", "nás")!

Tyto Podmínky služby ("Podmínky", "Podmínky služby") upravují vaše používání našich webových stránek umístěných na adrese https://www.oppido.com (dále společně nebo jednotlivě "služba") provozované společností Oppido Technologies s.r.o..

Naše Zásady ochrany osobních údajů rovněž upravují vaše používání našich služeb a vysvětlují, jak shromažďujeme, chráníme a zveřejňujeme informace, které jsou výsledkem vašeho používání našich webových stránek.

Vaše smlouva s námi zahrnuje tyto Podmínky a naše Zásady ochrany osobních údajů ("Smlouvy"). Potvrzujete, že jste si Smlouvy přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s jejich dodržováním.

Pokud se Smlouvami nesouhlasíte (nebo je nemůžete dodržovat), nesmíte Službu používat, ale dejte nám prosím vědět na e-mailovou adresu. support@oppido.com abychom se mohli pokusit najít řešení. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které chtějí přistupovat ke službě nebo ji používat.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

2. Komunikace

Používáním naší služby souhlasíte s odběrem newsletterů, marketingových nebo propagačních materiálů a dalších informací, které vám můžeme zasílat. Zasílání všech těchto sdělení od nás však můžete zrušit pomocí odkazu pro odhlášení nebo zasláním e-mailu na adresu support@oppido.com.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

3. Nákupy

Pokud si přejete zakoupit jakýkoli produkt nebo službu dostupnou prostřednictvím Služby ("Nákup"), můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací týkajících se vašeho Nákupu, mimo jiné včetně čísla vaší kreditní nebo debetní karty, data vypršení platnosti vaší karty, vaší fakturační adresy a vašich dodacích údajů.

Prohlašujete a zaručujete, že: že (i) máte zákonné právo použít jakoukoli kartu (karty) nebo jinou platební metodu (metody) v souvislosti s jakýmkoli nákupem a že (ii) informace, které nám poskytnete, jsou pravdivé, správné a úplné.

Za účelem usnadnění plateb a dokončení nákupů můžeme využívat služeb třetích stran. Odesláním svých údajů nám udělujete právo poskytnout tyto údaje těmto třetím stranám v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo vaši objednávku kdykoli odmítnout nebo zrušit, a to mimo jiné z následujících důvodů: dostupnost produktu nebo služby, chyby v popisu nebo ceně produktu či služby, chyba v objednávce nebo jiné důvody.

Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit vaši objednávku v případě podezření na podvod nebo neoprávněnou či nezákonnou transakci.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

4. Soutěže, loterie a propagační akce

Jakékoli soutěže, loterie nebo jiné propagační akce (souhrnně "propagační akce") zpřístupněné prostřednictvím Služby se mohou řídit pravidly, která jsou oddělena od těchto Podmínek služby. Pokud se účastníte jakýchkoli propagačních akcí, prostudujte si příslušná pravidla a také naše Zásady ochrany osobních údajů. Pokud jsou pravidla Akce v rozporu s těmito Podmínkami služby, platí pravidla Akce.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

5. Předplatné

Některé části služby jsou účtovány na základě předplatného ("předplatné"). Účtování se provádí předem na základě pravidelného a opakovaného vyúčtování ("Zúčtovací cyklus"). Fakturační cykly budou nastaveny v závislosti na typu plánu předplatného, který si vyberete při zakoupení Předplatného.

Na konci každého zúčtovacího cyklu se vaše předplatné automaticky obnoví za stejných podmínek, pokud jej nezrušíte nebo pokud jej společnost Oppido Technologies s.r.o. nezruší. Obnovení Předplatného můžete zrušit buď prostřednictvím stránky pro správu účtu online, nebo kontaktováním společnosti support@oppido.com tým zákaznické podpory.

Pro zpracování platby za předplatné je vyžadován platný způsob platby. Společnosti Oppido Technologies s.r.o. poskytnete přesné a úplné fakturační údaje, které mohou mimo jiné zahrnovat celé jméno, adresu, stát, poštovní nebo poštovní směrovací číslo, telefonní číslo a platné údaje o způsobu platby. Poskytnutím těchto platebních údajů automaticky opravňujete společnost Oppido Technologies s.r.o. k tomu, aby veškeré poplatky za předplatné vzniklé prostřednictvím vašeho účtu účtovala na jakýkoli takový platební nástroj.

Pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k automatickému vyúčtování, vyhrazuje si společnost Oppido Technologies s.r.o. právo s okamžitou platností ukončit váš přístup ke službě.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

6. Zkušební verze zdarma

Společnost Oppido Technologies s.r.o. může dle svého uvážení nabídnout předplatné s bezplatnou zkušební verzí na omezenou dobu ("bezplatná zkušební verze").

Při registraci do bezplatné zkušební verze můžete být požádáni o zadání fakturačních údajů.

Pokud při registraci do Volné zkušební verze zadáte své fakturační údaje, společnost Oppido Technologies s.r.o. vám je bude účtovat až po uplynutí Volné zkušební verze. V poslední den zkušebního období zdarma, pokud jste předplatné nezrušili, vám budou automaticky účtovány příslušné poplatky za typ předplatného, který jste si vybrali.

Společnost Oppido Technologies s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění (i) upravit Podmínky poskytování služeb v rámci nabídky Zkušební verze zdarma nebo (ii) zrušit takovou nabídku Zkušební verze zdarma.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

7. Změny poplatků

Společnost Oppido Technologies s.r.o. může dle svého uvážení kdykoli změnit poplatky za Předplatné. Jakákoli změna poplatků za Předplatné vstoupí v platnost na konci aktuálního Zúčtovacího cyklu.

Společnost Oppido Technologies s.r.o. vám poskytne přiměřené oznámení o jakékoli změně poplatků za předplatné, abyste měli možnost ukončit předplatné předtím, než taková změna vstoupí v platnost.

Vaše další používání Služby poté, co vstoupí v platnost změna poplatku za předplatné, znamená váš souhlas s placením změněné výše poplatku za předplatné.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

8. Náhrady

Vrácení peněz za smlouvy provádíme do 30 dnů od původního zakoupení smlouvy.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

9. Obsah

Naše služba vám umožňuje zveřejňovat, odkazovat, ukládat, sdílet a jinak zpřístupňovat určité informace, text, grafiku, videa nebo jiný materiál ("obsah"). Za Obsah, který zveřejníte ve Službě nebo jejím prostřednictvím, včetně jeho zákonnosti, spolehlivosti a vhodnosti, nesete odpovědnost.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

Zveřejněním obsahu ve službě nebo jejím prostřednictvím prohlašujete a zaručujete, že: (i) Obsah je váš (jste jeho vlastníkem) a/nebo máte právo jej používat a máte právo nám poskytnout práva a licenci, jak je stanoveno v těchto Podmínkách, a (ii) že zveřejněním vašeho Obsahu ve Službě nebo jejím prostřednictvím neporušujete práva na soukromí, práva na publicitu, autorská práva, smluvní práva nebo jakákoli jiná práva jakékoli osoby nebo subjektu. Vyhrazujeme si právo zrušit účet každému, u koho zjistíme, že porušuje autorská práva.

Zachováváte si veškerá práva k jakémukoli obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte ve službě nebo jejím prostřednictvím, a jste odpovědní za ochranu těchto práv. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za Obsah, který vy nebo jakákoli třetí strana zveřejníte ve Službě nebo jejím prostřednictvím. Zveřejněním Obsahu pomocí Služby nám však udělujete právo a licenci k používání, úpravám, veřejnému předvádění, veřejnému zobrazování, reprodukci a šíření takového Obsahu ve Službě a jejím prostřednictvím. Souhlasíte s tím, že tato licence zahrnuje naše právo zpřístupnit váš Obsah ostatním uživatelům Služby, kteří mohou váš Obsah rovněž používat v souladu s těmito Podmínkami.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

Společnost Oppido Technologies s.r.o. má právo, nikoliv však povinnost, monitorovat a upravovat veškerý obsah poskytovaný uživateli.

Kromě toho je obsah, který se nachází v této službě nebo jejím prostřednictvím, majetkem společnosti Oppido Technologies s.r.o. nebo je použit se svolením. Uvedený Obsah nesmíte distribuovat, upravovat, přenášet, opětovně používat, stahovat, přeposílat, kopírovat ani používat, ať už jako celek nebo jeho části, pro komerční účely nebo pro osobní zisk, bez výslovného předchozího písemného souhlasu od nás.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

10. Zakázaná použití

Službu můžete používat pouze k zákonným účelům a v souladu s podmínkami. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Službu:

- jakýmkoli způsobem, který porušuje platné národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy.

- za účelem zneužití, poškození nebo pokusu o zneužití či poškození nezletilých osob jakýmkoli způsobem, a to vystavením nevhodnému obsahu nebo jiným způsobem.

- přenášet nebo zajišťovat zasílání jakéhokoli reklamního nebo propagačního materiálu, včetně nevyžádané pošty, řetězových dopisů, spamu nebo jiných podobných nabídek.

- Vydávat se za společnost, zaměstnance společnosti, jiného uživatele nebo jakoukoli jinou osobu či subjekt nebo se za ně pokoušet vydávat.

- jakýmkoli způsobem, který porušuje práva jiných osob nebo je nezákonný, ohrožující, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

- Podílet se na jakémkoli jiném chování, které omezuje nebo brání komukoli v používání nebo užívání služby nebo které by podle našeho rozhodnutí mohlo poškodit nebo urazit společnost nebo uživatele služby nebo je vystavit odpovědnosti.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

Dále souhlasíte s tím, že nebudete:

- používat Službu způsobem, který by mohl Službu znemožnit, přetížit, poškodit nebo narušit nebo narušit používání Služby jinou stranou, včetně její schopnosti zapojit se do aktivit v reálném čase prostřednictvím Služby.

- používat roboty, pavouky nebo jiná automatická zařízení, procesy nebo prostředky k přístupu ke Službě za jakýmkoli účelem, včetně sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu ve Službě.

- používat jakýkoli manuální postup k monitorování nebo kopírování jakéhokoli materiálu ve službě nebo k jakémukoli jinému neoprávněnému účelu bez našeho předchozího písemného souhlasu.

- používat jakékoli zařízení, software nebo postupy, které narušují správnou funkci služby.

- zavádět viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný škodlivý nebo technologicky škodlivý materiál.

- Pokusit se získat neoprávněný přístup k jakýmkoli částem Služby, serveru, na kterém je Služba uložena, nebo k jakémukoli serveru, počítači či databázi připojené ke Službě, zasahovat do nich, poškozovat je nebo je narušovat.

- Útok na službu prostřednictvím útoku typu odepření služby nebo distribuovaného útoku typu odepření služby.

- Podniknout jakékoli kroky, které by mohly poškodit nebo zfalšovat rating společnosti.

- v opačném případě se pokusit narušit řádné fungování služby.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

11. Analytika

K monitorování a analýze používání naší služby můžeme využívat poskytovatele služeb třetích stran.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

12. Zákaz používání nezletilými osobami

Služba je určena pouze pro přístup a používání osobami staršími osmnácti (18) let. Přístupem ke službě nebo jejím používáním zaručujete a prohlašujete, že je vám nejméně osmnáct (18) let a že jste plně oprávněni, oprávněni a způsobilí uzavřít tuto smlouvu a dodržovat všechny podmínky smluvních podmínek. Pokud vám není alespoň osmnáct (18) let, je vám přístup i používání Služby zakázáno.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

13. Účty

Když si u nás vytvoříte účet, zaručujete, že jste starší 18 let a že informace, které nám poskytnete, jsou vždy přesné, úplné a aktuální. Nepřesné, neúplné nebo zastaralé informace mohou vést k okamžitému zrušení vašeho účtu ve službě.

Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla, mimo jiné včetně omezení přístupu k vašemu počítači a/nebo účtu. Souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za všechny činnosti nebo akce, které se uskuteční pod vaším účtem a/nebo heslem, ať už je vaše heslo u naší služby nebo u služby třetí strany. Jakmile se dozvíte o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho účtu, musíte nás o tom neprodleně informovat.

Jako uživatelské jméno nesmíte používat jméno jiné osoby nebo subjektu nebo jméno nebo ochrannou známku, které není legálně k dispozici k použití, jméno nebo ochrannou známku, které jsou předmětem jakýchkoli práv jiné osoby nebo subjektu než vás, bez příslušného povolení. Jako uživatelské jméno nesmíte používat žádné jméno, které je urážlivé, vulgární nebo obscénní.

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu, zrušit účty, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávky podle vlastního uvážení.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

14. Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah (s výjimkou obsahu poskytnutého uživateli), funkce a vlastnosti jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Oppido Technologies s.r.o. a jejích poskytovatelů licence. Služba je chráněna autorským právem, právem na ochrannou známku a dalšími zákony a zahraničními zákony. Naše ochranné známky nesmí být použity ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Oppido Technologies s.r.o..

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

15. Politika autorských práv

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Naší zásadou je reagovat na jakékoli tvrzení, že obsah zveřejněný ve službě porušuje autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví ("porušení") jakékoli osoby nebo subjektu.

Pokud jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jeho jménem a domníváte se, že dílo chráněné autorskými právy bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, zašlete svou stížnost e-mailem na adresu support@oppido.com, s předmětem: "Porušení autorských práv" a připojte podrobný popis údajného porušení autorských práv, jak je uvedeno níže v části "Oznámení DMCA a postup pro stížnosti na porušení autorských práv".

Můžete být pohnáni k náhradě škody (včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení) za uvedení v omyl nebo za tvrzení ve zlé víře ohledně porušení vašich autorských práv jakýmkoli Obsahem nalezeným ve Službě a/nebo jejím prostřednictvím.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

16. Oznámení DMCA a postup v případě nároků na porušení autorských práv

Oznámení podle zákona Digital Millennium Copyright Act (DMCA) můžete podat tak, že našemu zástupci pro autorská práva písemně poskytnete následující informace (další podrobnosti viz 17 U.S.C 512(c)(3)):

- elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv;

- popis díla chráněného autorským právem, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno, včetně adresy URL (tj. adresy webové stránky) místa, kde se dílo chráněné autorským právem nachází, nebo kopie díla chráněného autorským právem;

- identifikaci adresy URL nebo jiného konkrétního místa ve službě, kde se nachází materiál, který podle vás porušuje autorská práva;

- vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

- vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;

- vaše prohlášení pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Našeho zástupce pro autorská práva můžete kontaktovat e-mailem na adrese support@oppido.com.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

17. Hlášení chyb a zpětná vazba

Můžete nám poskytnout buď přímo na support@oppido.com nebo prostřednictvím stránek a nástrojů třetích stran s informacemi a zpětnou vazbou týkající se chyb, návrhů na zlepšení, nápadů, problémů, stížností a dalších záležitostí souvisejících s naší službou ("zpětná vazba"). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: (i) nezachováte, nezískáte ani nebudete uplatňovat žádná práva duševního vlastnictví ani jiná práva, vlastnická práva nebo podíly na Zpětné vazbě; (ii) Společnost může mít vývojové nápady podobné Zpětné vazbě; (iii) Zpětná vazba neobsahuje důvěrné informace ani informace chráněné vaším vlastnictvím nebo vlastnictvím jakékoli třetí strany; a (iv) Společnost není v souvislosti se Zpětnou vazbou vázána žádnou povinností mlčenlivosti. V případě, že převod vlastnictví ke Zpětné vazbě není možný z důvodu platných závazných právních předpisů, udělujete Společnosti a jejím přidruženým společnostem výhradní, převoditelné, neodvolatelné, bezplatné, sublicencovatelné, neomezené a trvalé právo používat (včetně kopírování, úprav, vytváření odvozených děl, publikování, distribuce a komerčního využití) Zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem a pro jakýkoli účel.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

18. Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností Oppido Technologies s.r.o..

Společnost Oppido Technologies s.r.o. nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Nezaručujeme se za nabídky žádného z těchto subjektů/osob ani za jejich webové stránky.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

Například uvedené podmínky poskytování služeb byly vytvořeny pomocí bezplatné webové aplikace PolicyMaker.io, která slouží k vytváření vysoce kvalitních právních dokumentů. Online generátor smluvních podmínek aplikace PolicyMaker je snadno použitelný bezplatný nástroj pro vytvoření vynikající šablony smluvních podmínek pro webové stránky, blog, internetový obchod nebo aplikaci.

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST NENESE PŘÍMOU ANI NEPŘÍMOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ NEBO ÚDAJNĚ ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM NEBO SPOLÉHÁNÍM SE NA JAKÝKOLI OBSAH, ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY DOSTUPNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.

DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME, ABYSTE SI PŘEČETLI PODMÍNKY SLUŽBY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VŠECH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN, KTERÉ NAVŠTÍVÍTE.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

19. Zřeknutí se záruky

TYTO SLUŽBY JSOU SPOLEČNOSTÍ POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" A "TAK, JAK JSOU K DISPOZICI". SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, POKUD JDE O FUNGOVÁNÍ JEJÍCH SLUŽEB NEBO INFORMACE, OBSAH ČI MATERIÁLY V NICH OBSAŽENÉ. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO SLUŽBY, JEJICH OBSAH A JAKÉKOLI SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ OD SPOLEČNOSTI POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO.

SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ OSOBA S NÍ SPOJENÁ NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚPLNOSTI, BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, KVALITY, PŘESNOSTI NEBO DOSTUPNOSTI SLUŽEB. ANIŽ BY TÍM BYLO OMEZENO VÝŠE UVEDENÉ, SPOLEČNOST ANI ŽÁDNÁ OSOBA SPOJENÁ SE SPOLEČNOSTÍ NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY, JEJICH OBSAH NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY ČI POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, BEZCHYBNÉ NEBO NEPŘERUŠOVANÉ, ŽE BUDOU ODSTRANĚNY ZÁVADY, ŽE SLUŽBY NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJÍ VIRY ANI JINÉ ŠKODLIVÉ SOUČÁSTI NEBO ŽE SLUŽBY NEBO JAKÉKOLI SLUŽBY ČI POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB BUDOU JINAK SPLŇOVAT VAŠE POTŘEBY NEBO OČEKÁVÁNÍ.

SPOLEČNOST SE TÍMTO ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

VÝŠE UVEDENÉ NEMÁ VLIV NA ZÁRUKY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

20. Omezení odpovědnosti

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY TO ZAKAZUJE ZÁKON, ZBAVÍTE NÁS A NAŠE VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ŘEDITELE, ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, SANKČNÍ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ UŽ VZNIKNOU JAKKOLI (VČETNĚ POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ A VEŠKERÝCH SOUVISEJÍCÍCH NÁKLADŮ A VÝDAJŮ NA SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ NA SOUDNÍ NEBO ODVOLACÍ ŘÍZENÍ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLO ZAHÁJENO SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ), AŤ UŽ V RÁMCI ŽALOBY ZE SMLOUVY, Z NEDBALOSTI NEBO JINÉHO DELIKTNÍHO JEDNÁNÍ, NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, JAKÝCHKOLI NÁROKŮ NA NÁHRADU ŠKODY NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU, VYPLÝVAJÍCÍCH Z TÉTO SMLOUVY A JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ FEDERÁLNÍCH, STÁTNÍCH NEBO MÍSTNÍCH ZÁKONŮ, STANOV, PRAVIDEL NEBO PŘEDPISŮ Z VAŠÍ STRANY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY PŘEDEM UPOZORNĚNA. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ ZAKÁZANÝCH ZÁKONEM, POKUD BUDE SHLEDÁNA ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI, BUDE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZA PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEDOJDE K NÁSLEDNÝM NEBO SANKČNÍM ŠKODÁM. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ TRESTNÍCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

21. Ukončení

Váš účet a přístup ke službě můžeme okamžitě zrušit nebo pozastavit, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, podle našeho vlastního uvážení, z jakéhokoli důvodu a bez omezení, mimo jiné včetně porušení podmínek.

Pokud si přejete ukončit svůj účet, můžete jednoduše přestat službu používat.

Všechna ustanovení Podmínek, která by měla ze své podstaty zůstat v platnosti i po ukončení, zůstávají v platnosti i po ukončení, mimo jiné včetně ustanovení o vlastnictví, zřeknutí se záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

22. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky, které se na smlouvu vztahuje bez ohledu na kolizní ustanovení.

Pokud neuplatníme žádné právo nebo ustanovení těchto Podmínek, nebude to považováno za vzdání se těchto práv. Pokud soud shledá některé ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají v platnosti. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi ohledně naší Služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které jsme mezi sebou mohli mít ohledně Služby.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

23. Změny služby

Vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit naši službu a jakoukoli službu nebo materiál, který poskytujeme prostřednictvím služby, a to podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Neneseme odpovědnost, pokud je z jakéhokoli důvodu celá Služba nebo její část kdykoli nebo po jakoukoli dobu nedostupná. Čas od času můžeme uživatelům, včetně registrovaných uživatelů, omezit přístup k některým částem Služby nebo k celé Službě.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

24. Změny podmínek

Podmínky můžeme kdykoli změnit zveřejněním změněných podmínek na těchto stránkách. Je vaší povinností tyto podmínky pravidelně kontrolovat.

Vaše další používání platformy po zveřejnění revidovaných podmínek znamená, že tyto změny přijímáte a souhlasíte s nimi. Očekává se, že budete tuto stránku často kontrolovat, abyste byli informováni o všech změnách, protože jsou pro vás závazné.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo jejím používáním po nabytí účinnosti jakýchkoli změn souhlasíte s tím, že se budete řídit upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, nejste nadále oprávněni službu používat.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

25. Zřeknutí se práva a oddělitelnost

Žádné zřeknutí se jakéhokoli termínu nebo podmínky stanovené v Podmínkách ze strany Společnosti se nepovažuje za další nebo trvalé zřeknutí se takového termínu nebo podmínky ani za zřeknutí se jakéhokoli jiného termínu nebo podmínky a jakékoli neuplatnění práva nebo ustanovení podle Podmínek ze strany Společnosti nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Pokud soud nebo jiný soud příslušné jurisdikce shledá jakékoli ustanovení Podmínek z jakéhokoli důvodu neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení odstraněno nebo omezeno na minimální rozsah tak, aby ostatní ustanovení Podmínek zůstala v plné platnosti a účinnosti.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

26. Poděkování

POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY NEBO JINÝCH NÁMI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO PODMÍNKY SLUŽBY A SOUHLASÍTE S JEJICH DODRŽOVÁNÍM.

Naším klientům nabízíme služby v oblasti business developmentu a strategického marketingu.

27. Kontaktujte nás

Své připomínky, komentáře a požadavky na technickou podporu zasílejte na e-mail: support@oppido.com.